- Tư vấn dự án và thực hiện dự án bao gồm : hỗ trợ xây dựng kế hoạch xin kinh phí, điều tra thị trường, điều phối dự án, phiên dịch, thông dịch.

- Tư vấn thành lập công ty bao gồm: tìm đối tác, nhà xường, xin giấy phép kinh doanh, xây dựng nhà xưởng, hỗ trợ phỏng vấn tìm nhân viên, hỗ trơ quản lý thời gian đầu.

- Tư vấn tìm đối tác thiết kế, chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng ( Original design manufacturer - ODM), đối tác sản xuất sản phẩm gốc (Original Equipment Manufacture - OEM) tại thị trường Việt Nam, Nhật Bản, Úc và Canada.