- Sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp kỹ thuật cao như dâu tây, củ sen. V.v.

- Đầu tư canh tác nông nghiệp sạch.